List of Indian Ambassadors to Other Countries

List of Indian Ambassadors to Other Countries

Dear Readers, Here we have given the List of Indian Ambassadors to Other Countries. Candidates those who are preparing for the exams make use of it.

Country Name of Indian Ambassador
Afghanistan Vinay Kumar
Algeria Mr. Satbir Singh
Angola Shri Srikumar Menon
Argentina Sri. Sanjiv Ranjan
Armenia Dr. T. Suresh Babu
Australia Mr.Navdeep Suri
Azerbaijan Shri Sanjay Rana
Bahrain Mr Alok Kumar Sinha
Belarus Sangeeta Bahadur
Belgium Shri Manjeev Singh Puri
Bhutan Sh. Jaideep Sarkar
Brazil Ashok Das
Bulgaria Rajesh K. Sachdeva
Cambodia Naveen Srivastava
Chile Ms. Anita Nayar
China Mr. Gautam Bambawale
Colombia Shri Prabhat Kumar
Congo [Democratic Republic] Shri Pradip Kumar Yadav
Cote d Ivoire [Ivory coast] Mr. Dinesh Bhatia
Croatia Sandeep Kumar
Cuba Shri Tsewang Namgyal
Czech Republic Shri V. Ashok
Denmark Shri Rajeev Shahare
Egypt Sanjay Bhattacharyya
Ethiopia Shri Vijayakumar K (Head of Chancery)
Finland Shri. Ashok Kumar Sharma
France H.E. Dr. Mohan Kumar
Germany Mukta Tomar
Greece Tsewang  Topden
Guatemala Sajeev Babu Kurup
Guyana Venkatachalam Mahalingam
Hungary H.E. Mr. Rahul Chhabra
Iceland H.E.Ashok Das
Indonesia Ms. Nengcha Lhouvum
Iran Shri. Saurabh Kumar
Iraq Shri George Raju
Ireland Mrs. Vijay Thakur Singh
Israel Jaideep Sarkar
Italy Shri Anil Wadhwa
Japan Shri Sujan R. Chinoy
Jordan Anil Trigunayat
Kazakhstan Harsh K Jain
Korea Shri Atul M. Gotsurve
Kuwait Shri Sunil Jain
Kyrgyzstan L. Savithri
Lebanon Sanjiv Arora
Libya H.E. Mr. Azar A. H. Khan
Madagascar C.B.Thapliyal
Mali Ajaykumar sharma
Mexico H.E. Mr. Muktesh Kumar Pardeshi
Mongolia DR. T. Suresh Babu
Morocco Dr. Ms. Kheya Bhattacharya
Myanmar Shri Vikram Misri
Nepal Manjeev Singh Puri
Netherlands Mr. J.S. Mukul
Niger Rajesh Agrawal
Norway H.E. Mr. Debraj Pradhan
Oman Shri I.M. Pandey
Peru Krishna R Urs
Philippines Jaideep Mazumdar
Poland Tsewang Namgymal
Portugal Mrs. K. Nandini Singla
Qatar Mr. Sanjiv Arora
Romania ThangLura Darlong
Russia Pankaj Saran
Saudi Arabia Mr. Ahmad Javed
Senegal Mr. Partha Satpathy
Serbia Ms. Narinder Chauhan
Slovak Republic Mr. Param Jit Mann
Slovenia Mr. Sarvajit Chakravarti
South Sudan Mr. Srikumar Menon
Spain Shri Siddhartha Chattopadhyay
Sudan H.E. Mr. Amrit Lugun
Suriname Satendar Kumar
Sweden Ms Monika Kapil Mohta
Switzerland Ms. Smita Purushottam
Syria Shri. S. R. Meena
Tajikistan Shri Somnath Ghosh
Thailand Shri Bhagwant Singh Bishnoi
Tunisia Shri Prashant Pise
Turkey Shri Rahul Kulshreshth
Turkmenistan Dr. T.V. Nagendra Prasad
Ukraine Mr. Manoj Kumar Bharti
United Arab Emirates H.E. Navdeep Singh Suri
United States of America Mr. Navtej Sarna
Uzbekistan Vinod Kumar
Venezuela Rahul Shrivastava
Vietnam Mr. P. Harish
Yemen Amrit Lugun
Zimbabwe Mr. R. Masakui